Székelyföld kulturális havilap - Hargita Kiadó

utolsó lapszámaink: 2019 - December
2019 - November
2019 - Október
archívum ...

legújabb könyveink: Kisné Portik Irén – Szépanyám szőtte, dédanyám varrta és hímezte
Ferenczes István – Arhezi/Ergézi
Petőfi Sándor – A helység kalapácsa
az összes könyveink ...

Székely Könyvtár:

Arcképcsarnok: Erdélyi magyar írók arcképcsarnoka

Aktuális rendezvények: 2016, március 4

bejelentkezés:

Online előfizetőink a lap teljes tartalmát olvashatják! Előfizetés!

kereső:
Általános keresés. Pontosabb keresésért kattintson ide!

Moldvai Magyarság: Kulturális havilap

partnereink:

események


2017 szeptember 29,

HARGITA MEGYE TANÁCSA

 

HIRDETÉS

Hargita Megye Tanácsa pályázatot hirdet a Hargita Kiadó menedzseri tisztségének betöltésére

 

A versenyvizsgára Hargita Megye Tanácsa székhelyén, Csíkszereda, Szabadság tér 5.szám alatt kerül sor.

A jelentkezők a pályázati anyagot, a Hargita Kiadó tevékenységének menedzsmenttervét (konkrét megoldásokkal, várt eredményekkel és az elvárások teljesítéséhez szükséges források becslésével), nyomtatva és elektrónikusan (adathordozón), 2017 október 23-ig, 16:00 óráig nyújthatják be zárt borítékban (aláírás nélkül) Hargita Megye Tanácsa menedzsment vezérigazgatóságának Humánerőforrás részlegére, a megyeháza 132-es irodájában.

 

 1. Részvételi feltételek:

 

Általános követelmények:

 1. román állampolgárság, vagy az Európai Unió bármely tagállamának állampolgársága;
 2. a feladat elvégzéséhez való alkalmasság;
 3. megfelelő tanulmányi végzettség;
 4. megfelelő szakképesítés vagy tapasztalat management terén;
 5. egyéb követelmények.

 

Speciális követelmények:

 1. felsőfokú végzettség záróvizsgával művészet, kultúra, filológia, gazdasági, management vagy jogi szakterületen;
 2. minimum 3 év szakmai tapasztalat;
 3. szakképesítés vagy tapasztalat management területen.

 

 

2.A pályázati anyag a következőket tarlalmazza:

 1. Részvételi kérelem
 2. Személyi igazolvány másolata
 3. Európai típusú curriculum vitae (az 1021/2004 sz. Kormányhatározat szerint)
 4. Az egyetemi oklevél és más, szakképzettséget igazoló okiratok másolata
 5. Munkakönyv másolata, vagy igazolás a letöltött munkaidőről és az állás betöltéséhez szükséges szakmai tapasztalatról
 6. Erkölcsi bizonyítvány
 7. Munkaképességet bizonyító orvosi igazolás, amelyet a meghallgatás időpontját megelőző 6 hónapban állított ki a családorvos
 8. 3 évre (2017-2020) szóló menedzsmentterv a Hargita Kiadó vezetésére

A fenti okiratok másolatait hitelesítve kell benyújtani vagy a másolatokkal együtt az eredetit is be kell mutatni, ebben az esetben a másolatokat a vizsgabizottság titkára hitelesíti.

A menedzsmentterv nem tartalmazhatja a pályázó aláírását vagy olyan adatokat, amelyekkel a pályázó azonosíthatóvá válik. A tervnek meg kell felelnie a könyvészetben felsorolt jogszabályok előírásainak, tartalmaznia kell a pályázó meglátásait a Hargita Kiadó tevékenységének fejlesztésével kapcsolatban a 2017-2020 közötti időszakban, a terv terjedelme 15 oldal+mellékletek.

A menedzsmentterv elkészítésére vonatkozó további információkat a pályázók indokolt kérelem alapján igényelhetnek.

3.A pályáztatásra vonatkozó szabályokat, az óvások elbírálására vonatkozó rendelkezéseket, a célkitűzéseket és az elvárásokat tartalmazó dokumentációt Hargita Megye Tanácsa a 1450/2017 számú elnöki rendeletével fogadta el. Az elnöki rendelet mellékletei elérhetőek az intézmény honlapján (www.hargitamegye.ro).

Ezeket a dokumentumokat kérésre a vizsgabizottság titkára a pályázók rendelkezésére bocsátja nyomtatva vagy elektrónikusan.

4.További információt Hargita Megye Tanácsa Menedzsment vezérigazgatóságának Humánerőforrás részlegén, a 132-es irodában, a hr@hargitamegye.ro e-mail címen vagy a 0266-207700 telefonszámon, az 1406-os vagy az 1408-as belsőn igényelhetnek.

 

Borboly Csaba

Elnök

 

***

 

CONSILIUL JUDEȚEAN HARGHITA

 

ANUNȚ

Consiliul Județean Harghita organizează concurs de management pentru ocuparea funcției de manager al Editurii Harghita

 

 

Concursul se va desfășura la sediul Consiliului Județean Harghita, din Miercurea Ciuc, Piața Libertății nr.5, județul Harghita.

Candidații pot depune dosar de concurs în plic sigilat (nesemnat), Planul de management privind soluții concrete a rezultatelor preconizate, precum și estimarea resurselor și mijloacelor necesare îndeplinirii cerințelor stabilite prin caietul de obiective, pe suport de hârtie și în format electronic (pe memorie usb) până la data de 23 octombrie, ora 16:00 la sediul Consiliului Județean Harghita, la Compartimentul resurse umane din cadrul Direcției generale management, camera 132.

 

 1. ții de participare:

 

Condiții generale:

    a) are cetăţenia română sau a unuia dintre statele membre ale Uniunii Europene;

    b) are capacitate deplină de exerciţiu;

    c) întruneşte condiţiile de studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul de activitate al instituţiei;

    d) întruneşte condiţiile de pregătire sau experienţă în management;

    e) întruneşte alte condiţii solicitate de autoritate.

 

Condiții specifice:

 • studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în una dintre domeniile artă, cultură, filologie, economie, management și științe juridice
 • vechime în specialitatea studiilor - minimum 3 ani
 • pregătire sau experiență în management

 

 

 1. Dosarul de concurs va cuprinde:
 • cerere de înscriere la concurs
 • copia actului de identitate
 • curriculum vitae, model european, conform H.G. nr. 1021/2004
 • copii ale diplomelor de studii și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări
 • copia carnetului de muncă, sau după caz, în specialitatea studiilor necesare ocupării funcției
 • cazierul judiciar
 • ță care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mai mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate
 • Planul de management pe durată de 3 ani: 2017-2020, pentru Editura Harghita

Copiile după actele de mai sus se prezintă în copii legalizate sau vor fi însoțite de documentele originale, care se certifică pentru conformitatea cu originalul de către secretarul Comisiei de concurs.

Planul de management va fi elaborat de candidați fără a fi personalizat, fără a avea semnături și fără a conține indicii privind identitatea autorului, cu respectarea cerințelor din caietul de obiective și a prevederilor legislației indicate în bibliografie, 15 pagini+anexe și trebuie să conțină punctul de vedere al candidatului asupra dezvoltării și evoluției Editurii Harghita, în perioada 2017-2020.

Candidații pot solicita informații suplimentare necesare elaborării planului de management, în baza unei cereri motivate.

3.Regulamentul de organizare și desfășurare a concursului de management și de soluționare a contestațiilor și Caietul de obiective pentru concursul de management organizat pentru Editura Harghita au fost aprobate prin Dispoziția Președintelui Consiliului Județean Harghita nr. 1450/2017 și sunt afișate anexele Dispoziției pe site-ul Consiliul Județean Harghita (www.judetulharghita.ro).

De asemenea, la solicitarea candidaților, Secretariatul comisiei de concurs pune la dispoziție, pe suport de hârtie sau în format electronic, Regulamentul de organizare și desfășurare a concursului de management și de soluționare a contestațiilor și Caietul de obiective la concursul de management organizat pentru Editura Harghita.

4.Informații suplimentare se pot obține de la Consiliul Județean Harghita, Compartimentul resurse umane, cam.132, prin e-mailul hr@judetulharghita.ro sau telefon 0266-207700, int.1406/1408.

 

Borboly Csaba

președinte
.
,