Székelyföld kulturális havilap - Hargita Kiadó

utolsó lapszámaink: 2019 - Szeptember
2019 - Augusztus
2019 - Július
archívum ...

legújabb könyveink: Kisné Portik Irén – Szépanyám szőtte, dédanyám varrta és hímezte
Ferenczes István – Arhezi/Ergézi
Petőfi Sándor – A helység kalapácsa
az összes könyveink ...

Székely Könyvtár:

Arcképcsarnok: Erdélyi magyar írók arcképcsarnoka

Aktuális rendezvények: 2016, március 4

bejelentkezés:

Online előfizetőink a lap teljes tartalmát olvashatják! Előfizetés!

kereső:
Általános keresés. Pontosabb keresésért kattintson ide!

Moldvai Magyarság: Kulturális havilap

partnereink:

események

2019 március 21

ANUNȚ:Concurs pentru ocuparea funcției de manager al Editurii Harghita - HIRDETÉS: Versenyvizsga a Hargita Kiadó menedzseri tisztségének betöltésére2017, november 07.

Rezultatl probei de interviu - Szóbeli vizsga eredménye2017, november 2.

Rezultatul probei scrise al concursului de proiecte de management penru functia de manager pe anului 2017-2020 al Editurii Hargita.2017, november 2.

Rezultatul probei scrise al concursului de proiecte de management penru functia de manager pe anului 2017-2020 al Editurii Hargita.2017 szeptember 29,

HARGITA MEGYE TANÁCSA

 

HIRDETÉS

Hargita Megye Tanácsa pályázatot hirdet a Hargita Kiadó menedzseri tisztségének betöltésére

 

A versenyvizsgára Hargita Megye Tanácsa székhelyén, Csíkszereda, Szabadság tér 5.szám alatt kerül sor.

A jelentkezők a pályázati anyagot, a Hargita Kiadó tevékenységének menedzsmenttervét (konkrét megoldásokkal, várt eredményekkel és az elvárások teljesítéséhez szükséges források becslésével), nyomtatva és elektrónikusan (adathordozón), 2017 október 23-ig, 16:00 óráig nyújthatják be zárt borítékban (aláírás nélkül) Hargita Megye Tanácsa menedzsment vezérigazgatóságának Humánerőforrás részlegére, a megyeháza 132-es irodájában.

 

 1. Részvételi feltételek:

 

Általános követelmények:

 1. román állampolgárság, vagy az Európai Unió bármely tagállamának állampolgársága;
 2. a feladat elvégzéséhez való alkalmasság;
 3. megfelelő tanulmányi végzettség;
 4. megfelelő szakképesítés vagy tapasztalat management terén;
 5. egyéb követelmények.

 

Speciális követelmények:

 1. felsőfokú végzettség záróvizsgával művészet, kultúra, filológia, gazdasági, management vagy jogi szakterületen;
 2. minimum 3 év szakmai tapasztalat;
 3. szakképesítés vagy tapasztalat management területen.

 

 

2.A pályázati anyag a következőket tarlalmazza:

 1. Részvételi kérelem
 2. Személyi igazolvány másolata
 3. Európai típusú curriculum vitae (az 1021/2004 sz. Kormányhatározat szerint)
 4. Az egyetemi oklevél és más, szakképzettséget igazoló okiratok másolata
 5. Munkakönyv másolata, vagy igazolás a letöltött munkaidőről és az állás betöltéséhez szükséges szakmai tapasztalatról
 6. Erkölcsi bizonyítvány
 7. Munkaképességet bizonyító orvosi igazolás, amelyet a meghallgatás időpontját megelőző 6 hónapban állított ki a családorvos
 8. 3 évre (2017-2020) szóló menedzsmentterv a Hargita Kiadó vezetésére

A fenti okiratok másolatait hitelesítve kell benyújtani vagy a másolatokkal együtt az eredetit is be kell mutatni, ebben az esetben a másolatokat a vizsgabizottság titkára hitelesíti.

A menedzsmentterv nem tartalmazhatja a pályázó aláírását vagy olyan adatokat, amelyekkel a pályázó azonosíthatóvá válik. A tervnek meg kell felelnie a könyvészetben felsorolt jogszabályok előírásainak, tartalmaznia kell a pályázó meglátásait a Hargita Kiadó tevékenységének fejlesztésével kapcsolatban a 2017-2020 közötti időszakban, a terv terjedelme 15 oldal+mellékletek.

A menedzsmentterv elkészítésére vonatkozó további információkat a pályázók indokolt kérelem alapján igényelhetnek.

3.A pályáztatásra vonatkozó szabályokat, az óvások elbírálására vonatkozó rendelkezéseket, a célkitűzéseket és az elvárásokat tartalmazó dokumentációt Hargita Megye Tanácsa a 1450/2017 számú elnöki rendeletével fogadta el. Az elnöki rendelet mellékletei elérhetőek az intézmény honlapján (www.hargitamegye.ro).

Ezeket a dokumentumokat kérésre a vizsgabizottság titkára a pályázók rendelkezésére bocsátja nyomtatva vagy elektrónikusan.

4.További információt Hargita Megye Tanácsa Menedzsment vezérigazgatóságának Humánerőforrás részlegén, a 132-es irodában, a hr@hargitamegye.ro e-mail címen vagy a 0266-207700 telefonszámon, az 1406-os vagy az 1408-as belsőn igényelhetnek.

 

Borboly Csaba

Elnök

 

***

 

CONSILIUL JUDEȚEAN HARGHITA

 

ANUNȚ

Consiliul Județean Harghita organizează concurs de management pentru ocuparea funcției de manager al Editurii Harghita

 

 

Concursul se va desfășura la sediul Consiliului Județean Harghita, din Miercurea Ciuc, Piața Libertății nr.5, județul Harghita.

Candidații pot depune dosar de concurs în plic sigilat (nesemnat), Planul de management privind soluții concrete a rezultatelor preconizate, precum și estimarea resurselor și mijloacelor necesare îndeplinirii cerințelor stabilite prin caietul de obiective, pe suport de hârtie și în format electronic (pe memorie usb) până la data de 23 octombrie, ora 16:00 la sediul Consiliului Județean Harghita, la Compartimentul resurse umane din cadrul Direcției generale management, camera 132.

 

 1. ții de participare:

 

Condiții generale:

    a) are cetăţenia română sau a unuia dintre statele membre ale Uniunii Europene;

    b) are capacitate deplină de exerciţiu;

    c) întruneşte condiţiile de studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul de activitate al instituţiei;

    d) întruneşte condiţiile de pregătire sau experienţă în management;

    e) întruneşte alte condiţii solicitate de autoritate.

 

Condiții specifice:

 • studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în una dintre domeniile artă, cultură, filologie, economie, management și științe juridice
 • vechime în specialitatea studiilor - minimum 3 ani
 • pregătire sau experiență în management

 

 

 1. Dosarul de concurs va cuprinde:
 • cerere de înscriere la concurs
 • copia actului de identitate
 • curriculum vitae, model european, conform H.G. nr. 1021/2004
 • copii ale diplomelor de studii și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări
 • copia carnetului de muncă, sau după caz, în specialitatea studiilor necesare ocupării funcției
 • cazierul judiciar
 • ță care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mai mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate
 • Planul de management pe durată de 3 ani: 2017-2020, pentru Editura Harghita

Copiile după actele de mai sus se prezintă în copii legalizate sau vor fi însoțite de documentele originale, care se certifică pentru conformitatea cu originalul de către secretarul Comisiei de concurs.

Planul de management va fi elaborat de candidați fără a fi personalizat, fără a avea semnături și fără a conține indicii privind identitatea autorului, cu respectarea cerințelor din caietul de obiective și a prevederilor legislației indicate în bibliografie, 15 pagini+anexe și trebuie să conțină punctul de vedere al candidatului asupra dezvoltării și evoluției Editurii Harghita, în perioada 2017-2020.

Candidații pot solicita informații suplimentare necesare elaborării planului de management, în baza unei cereri motivate.

3.Regulamentul de organizare și desfășurare a concursului de management și de soluționare a contestațiilor și Caietul de obiective pentru concursul de management organizat pentru Editura Harghita au fost aprobate prin Dispoziția Președintelui Consiliului Județean Harghita nr. 1450/2017 și sunt afișate anexele Dispoziției pe site-ul Consiliul Județean Harghita (www.judetulharghita.ro).

De asemenea, la solicitarea candidaților, Secretariatul comisiei de concurs pune la dispoziție, pe suport de hârtie sau în format electronic, Regulamentul de organizare și desfășurare a concursului de management și de soluționare a contestațiilor și Caietul de obiective la concursul de management organizat pentru Editura Harghita.

4.Informații suplimentare se pot obține de la Consiliul Județean Harghita, Compartimentul resurse umane, cam.132, prin e-mailul hr@judetulharghita.ro sau telefon 0266-207700, int.1406/1408.

 

Borboly Csaba

președinte2016, december 14.

Versenyvizsga - Lövétei Lázár László2015 április 3.
Versenyvizsga

A Hargita Kidóhivatal
(Csíkszereda, Tudor Vladimirescu u. 5. sz.)
versenyvizsgát szervez az alábbi betöltetlen szerződéses állás elfoglalására:

1. Az állások száma és elnevezése:
1 (egy) szakfelügyelő IA, felsőfokú végzettség (S).
2. A versenyvizsgára jelentkezők egy iratcsomót kell összeállítsanak, amely a követező dokumentumokat tartalmazza:
a. beiratkozási kérést, a Vezérigazgatóság vagy az intézmény vezetőjéhez címezve;
b. a személyigazolvány, vagy esetleg bármilyen más irat másolatát, ami törvény szerint a személyazonosságot tanúsítja;
c. a tanulmányi végzettség szintjét igazoló bizonylatok és szakképesítést igazoló iratok, valamint más iratok másolatait, amelyek bizonyítják, hogy a jelölt szakmai felkészültség szempontjából megfelel az intézmény által megállapított követelményeknek;
d. a munkakönyv másolatát, vagy esetenként, azokat az igazolásokat, amelyek bizonyítják a munkahelyi régiséget, szakmai régiséget és/vagy a szakmai képzettségnek megfelelő régiséget;
e. a büntetlen előéletet bizonyító okiratot, vagy egy saját felelősségre tett nyilatkozatot, amelyben kijelenti, hogy nincs olyan büntetése, amely összeférhetetlenséget okozna a megpályázott állással;
f. a családorvos, vagy egy illetékes egészségügyi intézmény által kiállított orvosi bizonyítványt, amely előzetesen legtöbb 6 hónappal a vizsga napjától számítva volt keltezve, s amellyel igazolja, hogy az egészségi állapota megfelelő;
g. szakmai önéletrajzot.
A bizonyítvány, amellyel az egészségi állapotát igazolja, kötelező módon tartalmazza az iktatószámot, a kibocsátás időpontját, a kibocsátó elnevezését és minőségét, az Egészségügyi Minisztérium által megállapított szabványnyomtatvány szerint.
Abban az esetben, ha az iratcsomó átvizsgálása alkalmával elfogadott jelentkező az e.) betűvel jegyzett pont szerint, saját felelősségre tett nyilatkozatot, amelyben kijelenti, hogy nincs előzetes büntetése, legkésőbb a vizsga első próbájának kezdetéig köteles kiegészíteni az iratcsomóját a büntetlen előéletét bizonyító okirattal.
A b.)-d.) pontokban előírt iratok eredeti példányait is be kell mutatni a másolatok hitelességének bizonyítása végett.
3. A 286/2011-es számú módosított és kiegészített Kormányhatározat alkalmazási keretszabályzatának 3. számú cikkelye értelmében, a meghatározott, valamint a meghatározatlan időtartamra meghirdetett állások megpályázására a jelentkezők a következő általános feltételeket kell teljesítsék:
• román állampolgársággal rendelkezik, Európai Unióhoz vagy az Európai Gazdasági Övezethez tartozó ország állampolgára és romániai lakhellyel rendelkezik;
• ismeri a román nyelvet, szóban és írásban egyaránt;
• az életkora megfelel, a törvényes előírások által megállapított legkisebb korhatárnak;
• teljes cselekvőképességgel rendelkezik;
• az egészségi állapota megfelelő a megpályázott állás betöltésére, amit a családorvos vagy egy illetékes egészségügyi intézmény által kiállított orvosi bizonyítvánnyal tud igazolni;
• nincsen végleges ítélete az emberiség ellen elkövetett, állam vagy hivatalos szervek elleni, szolgálati vagy szolgálattal kapcsolatos, az igazságügyi eljárások megakadályozása, csalás, korrupciós bűncselekedetek szándékos elkövetése miatt, ami összeférhetetlenné teszi az állásban kifejtett tevékenységek gyakorlásában, kivéve azt az esetet, ha rehabilitációban részesült;
A szerződéses állás elfoglalására és a vizsgán való részvételhez, a jelentkezők a következő speciális feltételeket kell teljesítsék:
• felsőfokú gazdasági egyetemi képesítés licensz vizsgával, hosszú időtartamú gazdasági képesítés licensz vizsgával, vagy ennek megfelelő végzettség;
• gazdasági téren szerzett tapasztalat – legkevesebb 6 év ;
• költségvetési számviteli tapasztalat;
• számítógép-kezelői ismeretek.
4. A versenyvizsga 2015. április 9-én, 10,00 órától kezdődnek az írásbeli próbával és -én a szóbeli próbával folytatódik, a Hargita Kiadóhivatal székhelyén (Csíkszereda, Tudor Vladimirescu utca 5 szám alatt).
A vizsgához szükséges iratcsomót 2015. március 16.–2015. április 3. időszakban lehet leadni a Hargita Kiadóhivatal titkárságán 8,00-16,00 óra között, 2015. április 3-án 12,00 óráig a következő iratokkal:
• beiratkozási kérés,
• személyigazolvány – eredeti és másolat,
• önéletrajz,
• rendőrségtől erkölcsi bizonyítvány,
• orvosi igazolás a családorvostól,
• végzettséget igazoló okirat eredeti és másolat,
• régiséget igazoló okirat.
További információkat a 0266-311026 telefonon kaphatnak az érdeklődök.
5. A betöltetlen szerződéses állás elfoglalására kiírt versenyvizsga lebonyolításának időbeli beosztása:
1. A jelöltek beiratkozása: 2015.03.16. – 2015.04.03.
2. A versenyvizsga iratcsomóinak ellenőrzése: 2015.04.03.
3. Az iratcsomók ellenőrzése eredményeinek kifüggesztése: 2015.04.03.
4. Az iratcsomók ellenőrzése eredményeinek fellebbezése: 2015.04.06.
5. Az iratcsomókkal kapcsolatos fellebbezések eredményeinek kifüggesztése;
A versenyvizsgára elfogadott jelöltek névsorának kifüggesztése: 2015.04.08.
6. A versenyvizsga első próbája - írásbeli próba: 2015.04.09.
7. Az írásbeli próba eredményeinek kifüggesztése: 2015.04.09.
8. Az írásbeli próba eredményeinek fellebbezése: 2015.04.10.
9. Az írásbeli próba fellebbezései eredményeinek kifüggesztése: 2015.04.14.
10. A versenyvizsga második próbája - szóbeli próba: 2015.04.14.
11. A szóbeli próba eredményeinek kifüggesztése: 2015.04.14.
12. A szóbeli próba eredményeinek fellebbezése: 2015.04.15.
13. A szóbeli próba fellebbezések eredményeinek és a versenyvizsga végleges
eredményeinekkifüggesztése: 2015.04.16.
6. Ajánlott könyvészet:
1 .Legea nr. 82/1991 – Legea contabilităţii – M.O. nr. 454/18.06.2008. cu modificările şi completările ulterioare
2 .Legea nr. 215/2001 – Legea administraţiei publice locale – M.O. nr. 204/23.04.2001 cu modificările şi completările ulterioare
3 .Ordinul nr. 1917/2005 privind aprobarea Normelor metodologice privind organizarea şi conducerea contabilităţii instituţiilor publice, planul de conturi pentru instituţiile publice şi instrucţiunile de aplicare a acestuia – M.O. nr. 1186/ 29.12.2005.
4.Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale


MANAGER
LÁZÁR LÁSZLÓ

2015 április 3.
Versenyvizsga

2014. április 16
Óriásmozaik

2013. nevember 4.
Szeretettel meghívjuk a 2013 novemberi Székelyföld bemutatójára. Meghívott előadónk: Szász István Tas orvos-író.

Időpont: 2013. november 4, hétfő, 18 óra.
Helyszín: Székelyföld Galéria, Csíkszereda, Tudor u. 5első | előző [1 -> 10 (86)] következő | utolsó